BİLGİSAYAR KODU : (ECZ386)
SAAT/HAFTA: 3
UK: 3
AKTS:4

Farmasötik Kimya II dersinde tedavide kullanımı olan ilaç etken maddelerinin açık formül, adlandırma, genel fiziko-kimyasal özellikleri, varsa genel sentez şemaları, metabolit kimyası, stabilite, genel kimyasal analiz, ilaç etken maddesi yapısı ile biyolojik etki arasındaki ilişkiler ve kısaca tedavide kullanış yerleri ele alınarak incelenmektedir. Bu genel başlık altında; kemoterapi, kemoterapötikler, beta-laktam grubu antibiyotikler, beta-laktamaz inhibitörleri (penisilinler, sefalosporinler), aminoasit antibiyotikleri, polipeptidik antibiyotikler, makrolit antibiyotikleri, aminoglikozit antibiyotikleri, tetrasiklinler, kloramfenikol, sülfonamidler, kinolon türevleri, antitüberküloz ilaçlar, antilepra bileşikleri, antifungal etkili bileşikler, antiviral ilaçlar ve üriner sistem ilaçları anlatılmaktadır.

129101-simple-red-square-icon-media-a-media21-arrow-back